Бърза помощ

СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия
  1. интраторакални операции върху хранопровода
  2. операции върху хранопровода с абдоминален достъп и реконструкция
  3. гастректомия
  4. блокова резекция на стомаха при рак
  5. блокова резекция на колон и съседен орган – стомах, дуоденум, панкреас
  6. проктоколектомия
  7. абдомино-перинеална екстирпация на ректума
  8. чернодробни резекции
  9. реконструктивни операции на екстрахепаталните жлъчни пътища
  10. панкреато-дуоденална резекция/ Whipple/
  11. операции при хормонални тумори на панкреасната жлеза
  12. сфинктеросъхраняваща резекция на ректума
Операции с голям обем и сложност
  1. енуклеация на бенингнен тумор на хранопровода
  2. ваготомии
  3. стомашни резекции
  4. парциални и разширени резекции на тънки черва
  5. хемиколектомия /дясна, лява, разширена/
  6. субтотална и тотална колектомия
  7. предна резекция на ректума /вкл. и по Hartmann/
  8. реституция на чревния тракт при затваряне на илео- или колостома
  9. херниотомия при инкарцерация с резекция на орган и перитонит
  10. лапаротомия при перитонит
  11. холецистектомия при усложнен холецистит
  12. поставяне на външен билиарен дренаж
  13. билиодигестивни анастомози
  14. ехинококцектомия при усложнен ехинокок и множествена ехинококоза
  15. дренаж на чернодробен абсцес
  16. екстирпация на ретроперитонеален тумор
Операции със среден обем и сложност
  1. сутура на кървяща язва
  2. сутура на перфорирала язва
  3. пилоропластика, гастродуоденопластика
  4. гастроентероанастомози
  5. илео- и колостомии
  6. апендектомия – конвенционална и лапароскопска
  7. хемороидектомия
  8. ексцизия на перианална фистула
  9. ексцизия на анална фисура
  10. спленектомия
  11. операция при заклещена херния без резекция на орган
  12. херниотомия – конвенционална, лапароскопска
  13. пластика на предната коремна стена при следоперативни хернии
  14. лапаротомия при интраабдоминални абсцеси
  15. ексцизия на усложнена дермоидна киста
Операции с малък обем и сложност
  1. херниотомиа при епигастрална, параумбиликална херния
  2. лигатура на хемороидални възли
  3. анална дилатация при фисура
  4. ексцизия при дермоидна/пиларна киста
  5. инцизия при перианален абсцес
  6. ревизия на оперативна рана